Anthony Yakovlev

Anthony Yakovlev

Experienced game developer, mentor, entrepreneur.

Talks from 2024 season