Vladislav Stolyarov

Vladislav Stolyarov

Company: Mekhovyye Kulaki

One of the founders of Mekhovyye Kulaki startup, a graduate student at TSU. He is writing his PhD dissertation on compiler development.

Talks from 2023 season