Sergey Platonov

Sergey Platonov

Company: gapfruit

A programmer.

Talks from 2024 season